Wuyi Qian Li Xiang

Wuyi Qian Li Xiang

From / Depuis $18,55

  • Quantity per cup: 1 ½ teaspoon / 250ml
  • Steeping time: +/- 4 minutes
  • Temperature: +/- 95°C / 205°F
Clear

SKU: 436 Category: Tag: